Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym ZO/01/2017

Dotyczy: zapytania ofertowego nr ZO/01/2017 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności zmierzające do wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia publicznego na Dostarczeniu specjalistycznego systemu umożliwiającego wielowariantowe skonfigurowanie modeli analitycznych - „eSolver” wraz z integracją, modelami obliczeniowymi i aplikacją mobilną.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający TeamSoft Sp. z o.o. mający siedzibę przy ul. Domaniewskiej 47/10, 02-672 Warszawa, informuje iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: Praxi Software Sp. z o.o.